azbest

Usuwanie wyrobów azbestowych odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. Dz. U. Nr 71 poz. 649 - Prace z azbestem mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Prace usuwające azbest muszą poprzedzać inne roboty budowlane.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 • Oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
 • Demontaż i usuwanie płyt azbestowo-cementowych (eternitu), płyt płaskich dachowych i elewacyjnych, otulin rurowych i izolacyjncyh, oraz wszelkich materiałów zawierających AZBEST
 • Odbiór, transport i utylizacja w/w odpadów
 • Wystawianie oświadczeń
 • Sprzedaż farb i środków gruntujących do wyrobów azbestowych

Posiadamy wyszkoloną kadrę pracowników oraz niezbędny sprzęt.

azbest02 azbest03 azbest04

Wymagane dokumenty poprzedzające demontaż i transport materiałów zawierających azbest.

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
 • Zgłoszenie prac budowlanych do Starostwa lub Urzędu Miasta.
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 • Umowa z firmą mającą zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, oraz zezwolenie na transport materiałów niebezpiecznych.

Firma demontująca wyroby zawierające azbest zgłasza prace do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy (ewentualnie także do innych jednostek wskazanych w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi)

azbest02 azbest03 azbest04

Po wykonaniu prac firma Zleceniodawca otrzymuje od Zleceniobiorcy:

 • protokół prawidłowego wykonania prac,
 • faktura VAT,
 • karta przekazania odpadu.

Zleceniodawca przekazuje do właściwego urzędu informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

W przypadku wykonywania prac przez Centrum Ekologiczne wszystkie dokumenty są zgłaszane przez w/w firmę.

Strona główna  |   Oferta  |   O firmie  |   Lokalizacja  |   Kontakt